Skip to content

Beleidsplan

1.                 Inleiding

Stichting voor de Mens beoogt om in het binnen- en buitenland, zonder onderscheid te maken tussen factoren als taal, geloofsovertuiging, ras en geslacht, in de behoeften van de armen te voorzien, solidariteit en samenwerking.

2.                 Missie/Visie

Met permanente en tijdelijke projecten zorgen voor oplossingen die door o.a. armoede, oorlog en natuurrampen zijn ontstaan. In crisistijden het rampgebied op de snelste en effectieve wijze bereiken om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen en schade te beperken. Effectief bijdragen aan het voorzien van schoon drinkwater in diverse landen.

Biedt non-financiële hulp aan mensen in nood, armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen, zieken en vluchtelingen in het binnen- en buitenland.

2.1 Strategie op het gebied van hulpverlening

Stichting voor de Mens organiseert projecten gericht op het verminderen van armoede en het ondersteunen van de armen door bijvoorbeeld een medische ingreep te bekostigen en het uitdelen van voedselpakketten. Stichting voor de Mens werkt samen met organisaties die actief zijn op voornoemde gebieden, doet onderzoek naar mensen in nood en hulpbehoevenden die werkelijk hulp nodig hebben en organiseert inzamelingsacties. De mate van armoede en de behoefte van de mensen wordt in beeld gebracht.

Door in gebieden over de wereld, o.a. Afrika en Azië, waar gebrek is aan schoondrinkwater, waterprojecten te realiseren wordt gezorgd voor schoon drinkwater.

Organiseert ongevraagd, inzamelingsacties met o.a. als doel het inkopen van voedsel, aanschaf van kleding, huishoudelijke spullen en dergelijke. Om dit te realiseren worden activiteiten gestart en vindt deelname plaats aan soortgelijke activiteiten. Ook wordt ondersteuning geboden aan organisaties die activiteiten verrichten in lijn met de doelstellingen van de stichting.

3.                 Projecten en activiteiten

3.1            Projecten

Wij zetten ons voornamelijk in voor de volgende projecten.

Gezondheidsprojecten
Er worden initiatieven opgezet met als doel bij te dragen aan de gezondheid van de armen in het binnen- en buitenland die gezondheidsproblemen hebben. De Stichting levert een bijdrage aan de tegemoetkoming van de medische kosten van o.a. zieken en verongelukten en zorgt voor de behandeling in het binnen- en buitenland. Met instellingen die diensten verlenen op het gebied van de gezondheidszorg worden gezamenlijke projecten opgezet. Van deze instellingen worden diensten gekocht. Het financieren van staaroperaties voor ouderen in het buitenland is hier een voorbeeld van.

 Landbouwprojecten

Het laten planten van olijfbomen om zo lokale boeren duurzaam te helpen.

 

Noodhulpprojecten

Het bieden van noodhulp aan landen die te kampen hebben gehad met een ramp


Onderwijsprojecten

Het stimuleren van onderwijs door het bouwen van scholen en voorzien van schoolspullen aan schoolgaande kinderen.

 

Sociale ondersteuningsprojecten
Het bieden van steun aan armen, wezen, weduwen, daklozen, zieken en vluchtelingen. Dit in diverse vormen zoals het verstrekken van onderdak, voedsel en watervoorzieningen, kleding, landbouw en veeteelt.

 

Voedselprojecten

Het uitdelen van brood, vlees en voedselpakketten in verschillende landen en voorzien van maaltijden voor behoeftige gezinnen.

Waterprojecten

Jaarlijks zorgdragen voor het slaan van waterputten in verschillende landen met als doel om schoon drinkwater te voorzien in de ontwikkelingslanden.


Weesprojecten

Het bouwen van weeshuizen in ontwikkelingslanden en zorgdragen dat de weeskinderen maandelijks onderhouden worden.

Winter projecten

Het uitdelen van winterkleding en dekens in de Atlas gebergte in Marokko gedurende de winterperiode.

 

3.2            Activiteiten

Om de projecten van de van de stichting mogelijk te maken, worden verschillende activiteiten gericht op het inzamelen van de benodigde middelen georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Bazaars
  • Benefieten
  • Iftars
  • Sportactiviteiten / sponsorlopen
  • Veilingen 

Samenwerkingsactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken en de activiteiten te ontwikkelen werkt Stichting voor de Mens samen met overheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en privé-instellingen in het binnen- en buitenland.

4.                 Fondswerving en beheer vermogen

De projecten worden bekostigd door de ontvangen donaties van de donateurs. Wij voeren online inzamelingsacties uit, waarmee wij donateurs proberen te bewegen te doneren via onze website, danwel door het overmaken van donaties op onze rekening.

Daarnaast proberen wij door onze activiteiten donaties binnen te halen.

Ook gaan wij samenwerkingen met scholen aan, waaraan wij een bepaald project verbinden. Middels deze samenwerkingen proberen wij ook donateurs en donaties te werven.

4.1 Beheer en besteding van het vermogen
Het bestuur van Stichting voor de Mens is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Daarbij dragen de voorzitster en de penningmeester voor het beheer van alle administratieve documenten gerelateerd aan de uitgevoerde projecten en voorzien zij de boekhouder van alle documenten die nodig zijn voor documentatie en voor de jaarrekening.

Besteding van het vermogen wordt gedaan aan de projecten die zijn opgestart. Stichting voor de Mens streeft ernaar om zo min mogelijk kosten te maken, om zo zoveel mogelijk te kunnen gebruiken voor de uitvoering van de projecten. Stichting voor de Mens heeft geen winstoogmerk. Op de inkomsten van Stichting voor de Mens worden de kosten voor de boekhouding, bank, telefoon en internet ingehouden. Resterende middelen worden voor 100% ingezet ten behoeve van de projecten in de ontwikkelingslanden.

Overschotten
Indien er bij een inzameling van een project meer donaties binnenkomen dan nodig blijkt te zijn voor de uitvoering van het project, dan zullen deze overschotten gebruikt worden voor de uitvoering van een soortgelijk project.

4.2 Onkostenvergoeding vrijwilligers
Stichting voor de Mens heeft geen betaald personeel in dienst. De reiskosten die door de vrijwilligers worden gemaakt, wordt voor € 0,19 per gereden kilometer vergoedt.

De onkosten die door de vrijwilligers van Stichting voor de Mens worden gemaakt, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoedt. Deze kosten dienen aangetoond te worden door bonnen.

 

5.                 Organisatie

5.1             Bestuur

Het bestuur van Stichting voor de Mens bestaat uit de volgende vier bestuursleden:
Voorzitter: Fariza Sbaai
Secretaris:
 Mariam El Edrissi
Penningmeester: Naoual Lamsaad
Algemeen bestuurslid: Louiza Moadine – El Azzouti

De bestuursleden ontvangen geen salaris. Her bestuur komt elke twee maanden samen om te vergaderen.

 

5.2          Vrijwilligers

Stichting voor de Mens heeft 20 vrijwilligers. De activiteiten van Stichting voor de Mens worden gecoördineerd en uitgevoerd door de vrijwilligers die de organisatie een warm hart toedragen.

Het beleidsplan en de jaarplanning van Stichting voor de Mens worden jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en vastgesteld.

6.                 Contact

·         Adres: Monnickendamstraat 30, 1507 JJ Zaandam

·         Website: www.stichtingvoordemens.nl

·         E-mail: info@stichtingvoordemens.nl

RSIN: 856537482

KVK nummer: 66404452

 

Laatste update 1-7-2023

 

Fraudebeleid 2022

 

“Zij, die hun rijkdommen nacht en dag, heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer; zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren.”

Soera Al Baqara, vers 274

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.