Skip to content

Beleidsplan

Inleiding

Stichting voor de Mens beoogt om in het binnen- en buitenland, zonder onderscheid te maken tussen factoren als taal, geloofsovertuiging, ras en geslacht, in de behoeften van de armen te voorzien, solidariteit en samenwerking.

Missie/Visie

Met permanente en tijdelijke projecten zorgen voor oplossingen die door o.a. oorlog en natuurrampen zijn ontstaan. In crisistijden het rampgebied op de snelste en effectieve wijze bereiken om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen en schade te beperken.

Biedt financiële en non-financiële hulp aan mensen in nood, armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen, zieken en vluchtelingen in het binnen- en buitenland.

Strategie op het gebied van hulpverlening

Organiseert projecten gericht op het verminderen van armoede en het ondersteunen van de armen door bijvoorbeeld een medische ingreep te bekostigen. Stichting voor de Mens werkt samen met organisaties die actief zijn op voornoemde gebieden, doet onderzoek naar mensen in nood en hulpbehoevenden die werkelijk hulp nodig hebben en organiseert inzamelingsacties. De mate van armoede en de behoefte van de mensen wordt in beeld gebracht.

Door in gebieden over de wereld, o.a. Afrika en Azië, waar gebrek is aan schoondrinkwater, waterprojecten te realiseren wordt gezorgd voor schoon drinkwater.

Organiseert ongevraagd, inzamelingsacties met o.a. als doel het inkopen van voedsel, aanschaf van kleding, huishoudelijke spullen en dergelijke. Om dit te realiseren worden activiteiten gestart en vindt deelname plaats aan soortgelijke activiteiten. Ook wordt ondersteuning geboden aan organisaties die activiteiten verrichten in lijn met de doelstellingen van de stichting.

Activiteiten van Stichting voor de Mens

Sociale activiteiten

Om de projecten van de van de stichting mogelijk te maken, worden verschillende activiteiten gericht op het inzamelen van de benodigde middelen georganiseerd. Voorbeelden daarvan:

 • Braderieën
 • Picknicks
 • Benefieten
 • Sportactiviteiten
 • Veilingen 

Gezondheidsprojecten

Er worden initiatieven opgezet met als doel bij te dragen aan de gezondheid van de armen in het binnen- en buitenland die gezondheidsproblemen hebben. De Stichting levert een bijdrage aan de
tegemoetkoming van de medische kosten van zwangere vrouwen, zieken en verongelukten en zorgt voor de behandeling in het binnen- en buitenland. Met instellingen die diensten verlenen op het gebied van de gezondheidszorg worden gezamenlijke projecten opgezet. Van deze instellingen worden diensten gekocht.

Gehandicapten en instellingen die gehandicapten helpen worden ondersteund met apparatuur en ander materiaal.

Samenwerkingsactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken en de activiteiten te ontwikkelen werkt Stichting voor de Mens samen met overheidsinstellingen, NGO’s en privé-instellingen in het binnen- en buitenland.

Vrijwilligers en het beloningsbeleid van Stichting voor de Mens

 • Activiteiten van Stichting voor de Mens worden gecoördineerd en uitgevoerd door de vrijwilligers die de organisatie warm hart toedragen.
 • Stichting voor de Mens heeft geen betaald personeel in dienst.
 • De reiskosten die door de vrijwilligers worden gemaakt, wordt voor € 0,19 per gereden kilometer vergoedt.
 • De onkosten die door de vrijwilligers van Stichting voor de Mens worden gemaakt, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoedt. Deze kosten dienen aangetoond te worden door bonnen.
 • Op de inkomsten van Stichting voor de Mens worden de kosten zoals telefoon en internet ingehouden. Resterende middelen worden voor 100% ingezet ten behoeve van de projecten in de ontwikkelingslanden.
 • Het beleidsplan en de jaarplanning van Stichting voor de Mens worden jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en vastgesteld.

Bestuur Stichting voor Mens

“Zij, die hun rijkdommen nacht en dag, heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer; zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren.”

Soera Al Baqara, vers 274

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.